Om oss

 

 

MER MINIMALISME TIL TRANSPORT- OG LAGERBRANSJEN!

Minimalism

 

 

I snart tyve år har vi i IP-Group fokusert på å kostnadsredusere dine transporter gjennom smarte og miljøvennlige emballasjeprodukter. Vi fokuserer på i den grad det er mulig, utvikle og produsere produkter laget av 100% resirkulerbar plast. Vårt mest kjente eksempel er den prisbelønte og patentsøkte Miljøpallen.

Vi tilbyr både standardløsninger, som fullstendig skreddersydde løsninger. Den røde tråden som løper gjennom alle våre forretninger er en form for minimalisme. Vi arbeider hardt for å finne løsninger som sparer kostnader, miljø og plass.

Du kan leie eller kjøpe våre produkter.

 

 

 

SVENSK PRODUKSJON

Svensk Tillverkning

 

 

IP-Groups plastpaller produseres i Sverige av 100 % resilkulerbar plast. Vi produserer og utvikler både standardemballasje og emballasje som er tilpasset dine spesifikke behov og ønsker. Vår utvikling, produksjon og salg oppfyller kravene i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Vi har til og med en egen kvern hvor vi maler ned kasserte paller for resilkulering.

 

 

VINNER AV WORLDSTAR

Vinnare Worldstar

 

 

IP-Groups patentsøkte Miljøpall ble i år 2013 Worldstar-vinner for verdens beste transportløsning. Prisen deles ut av WPO (World Packaging Organisation).


WorldStar er verdens mest prestisjefylte emballasjekonkurranse. De femtifire internasjonale Worldstar-vinnerne møtes i Sydney, Australia for å ta imot sine utmerkelser.

I løpet av 2012 fikk Miljøpallen til og med utmerkelsen ScanStar, for beste nordiske transportløsning.


Tobias Josefson, vd, IP Group, forteller:
– Hemmeligheten ligger i at Miljøpallen på en og samme gang bidrar til bedre økonomi, bedre miljø og bedre arbeidsmiljø. Vi snakker om 40% færre returtransporterr, 40% bedre stablingsbarhet, 40% redusert vekt, 40% redusert karbonutslipp og 100% resirkulering og gjenbruk.

Les mer om vår Miljøpall.

 

 

 

MILJØ- OG KVALITETS POLICY

Miljø og kvalitet policy

IP-Group AS konseptsalg innebærer at vi utvikler, selger og leier ut smarte og kostnadseffektive pakkesystemer i plast og aluminium for selskaper i Sverige og resten av Europa.

Vi produserer produkter fra 100% resirkulerbar plast og aluminium.

Prosjektledelse av logistikkløsninger
Å ta vare på og bry seg om miljøet og arbeidsmiljøkravene til kundene våre er ledende prinsipper når vi utvikler nye produkter. Vi jobber med kontinuerlige forbedringer i alle våre prosesser og kan dermed møte våre kunders og andre interessenters høye krav til våre produkter. Vi skal overholde miljølovene og andre krav som blir pålagt oss.

Vårt engasjement for kvalitet og miljø
Vi vil og skal bestrebe oss på å levere feilfrie produkter til våre kunder innen den tid og tidsrom som er avtalt. Vi skal beskytte miljøet ved å ha rutiner for å redusere påvirkningen vår når det gjelder transport, energi, avfall og kjemikalier og andre prosesser. Ved å benytte seg av vårt returemballasje konsept reduserer kundene sine karbondioksidutslipp.

Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.
Halmstad, august 2022

 

Tobias Josefson
CEO

ISO 9001ISO14001

 

 

 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

 

 

IP-Group er forpliktet til å fremme et helsefremmende arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk. Vårt omfattende HMS-arbeid er preget av veldefinerte prosedyrer og klare ansvarsforhold, støttet av engasjert arbeidsmiljøutvalg. Vi ser på HMS som en kontinuerlig reise mot forbedring.

Vi forventer at alle våre ansatte aktivt bidrar til å skape en positiv og profesjonell arbeidskultur. Dette innebærer at vi behandler hverandre, kunder og samarbeidspartnere med respekt, tar personlig ansvar for våre handlinger og rapporterer eventuelle forhold som kan ha negativ innvirkning på arbeidsmiljøet eller sikkerheten.

Vi i IP-Group er stolte av vår forpliktelse til å opprettholde et trygt og trivelig arbeidsmiljø for alle, og vi oppfordrer alle ansatte til å aktivt delta i denne viktige prosessen for å oppnå våre mål.

 

 

 

DISKRIMINERING OG TRAKKASERING

DISKRIMINERING OG TRAKKASERING

 

 

Alle ansatte i IP-Group AS blir behandlet som likeverdige, uavhengig av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Vi er sterkt imot all form for diskriminering, både i ansettelsesprosessen og i løpet av ansattes arbeidsforhold. Vi oppfordrer til respekt og verdsetting av hver enkel unik egenskap. Vi er aktive i å håndtere situasjoner der trakassering eller upassende oppførsel observeres, samtidig som vi jobber proaktivt for å sikre et inkluderende arbeidsmiljø. Vår mangfoldige og inkluderende arbeidsplass er avgjørende for vår evne til å levere overlegne løsninger til våre kunder.

Vi forventer at alle ansatte i IP-Group AS etterlever disse retningslinjene og opptrer på en måte som verken diskriminerer eller trakasserer kolleger, kunder, samarbeidspartnere eller andre individer man møter som ansatt i IP-Group AS.

 

 

 

KLIMA OG MILJØ

KLIMA OG MILJØ

 

 

IP-Group AS forplikter seg til en systematisk innsats for miljøvern i vår daglige drift, med mål om å minimere vårt økologiske fotavtrykk. Vi har oppnådd sertifisering i henhold til ISO 14001 og ISO 9001-standardene, og vårt miljø ledelsessystem inneholder klare retningslinjer for innkjøp av varer og tjenester, bærekraftig håndtering av avfall, energieffektivitet og reduksjon av reiseaktivitet.

Vi forventer at våre ansatte setter seg grundig inn i de rutinene som kommuniseres og tar ansvarlige valg i tråd med disse prosedyrene. På denne måten er hver enkelt medarbeider med på å realisere vårt miljøengasjement og bidrar til en mer bærekraftig fremtid

 

 

 

TAUSHETSPLIKT OG TRYGG INFORMASJON

TAUSHETSPLIKT OG TRYGG INFORMASJON

 

 

Alle ansatte i IP-Group AS har en plikt til å opprettholde streng taushet om all informasjon de får kjennskap til gjennom sitt ansettelsesforhold, enten det er relatert til selskapet selv, kundene våre eller våre samarbeidspartnere. Dette inkluderer både konfidensiell kundeinformasjon og interne forhold i IP-Group AS. Taushetsplikten gjelder også etter at ansettelsesforholdet er avsluttet.

Vi legger stor vekt på informasjonssikkerhet, med fokus på å beskytte konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av all informasjon. IP-Group AS gjennomfører en strukturert tilnærming til informasjonssikkerhet. Informasjonssikkerhet er en kontinuerlig innsats, og både ledere og ansatte deler et felles ansvar for å oppdatere og forbedre vår kompetanse innen sikkerhetsområdet. Enhver ansatt i IP-Group AS er forpliktet til umiddelbart å melde fra hvis de blir kjent med brudd på retningslinjene for informasjonssikkerhet.

Vi er dedikerte til å ivareta personvernet på en ansvarlig måte og overholder gjeldende regler for behandling av personopplysninger. Ansatte, kunder, leverandører, samarbeidspartnere og eiere skal ha full tillit til at vi beskytter informasjonen deres, opprettholder taushetsplikten og behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlover.

 

 

 

HVORDAN VI KOMMUNISERER INTERNT OG EKSTERNT

HVORDAN VI KOMMUNISERER INTERNT OG EKSTERNT

 

 

Vår kommunikasjon skal preges av åpenhet, ærlighet og tydelighet, både internt og eksternt. Dette er avgjørende for å opprettholde tillit til vårt selskap. Kun utpekte personer har myndighet til å uttale seg til media på vegne av IP-Group AS, og all ekstern kommunikasjon skal gjennomføres i samarbeid med vår ledelse i IP-Group AS.

Vi forventer at hver ansatt utøver sunn dømmekraft når det gjelder hva de sier i ulike medier om våre kunder, partnere, konkurrenter og kolleger. Det er viktig å være klar over at skillet mellom hva man sier som representant for IP-Group AS og som en privatperson kan være utfordrende å skille. Vi oppfordrer alle til å opptre i henhold til allment aksepterte regler for etisk opptreden.

Hvis noen ansatt oppdager at ulovlig materiale har blitt publisert på vegne av IP-Group AS, eller materiale som kan skade selskapets omdømme, bør de umiddelbart kontakte ledelsen i IP-Group AS for assistanse i å håndtere situasjonen.

 

 

IP-GROUP BUSINESS OG FORRETNINGSSKIKK

IP-GROUP BUSINESS OG FORRETNINGSSKIKK

 

 

IP-Group AS forplikter seg til å behandle alle samarbeidspartnere med respekt og i samsvar med etiske forretningsprinsipper. Vi utfører oppdrag for våre kunder med høy kvalitet og integritet, og våre kunder skal være trygge på at rådgivningen vi gir, er basert på hva som er best for dem, og ikke for oss selv. Våre ansatte oppfordres til å opprettholde en vennlig og høflig omgangstone i all kontakt med kunder. Det forventes at alle ansatte til enhver tid opptrer ansvarlig og avstår fra handlinger som kan undergrave tilliten til vårt selskap.

Vi behandler alle forretningspartnere med respekt og håndterer forretningsforhold på en rettferdig og gjennomsiktig måte. Ved samarbeidsprosjekter og partnerskap utveksler vi ikke konfidensiell konkurranseinformasjon eller engasjerer oss i ulovlig samordning som går utover det som er nødvendig for prosjektets gjennomføring.

Når vi velger leverandører, produkter og tjenester, lar vi ikke personlige preferanser påvirke våre valg, men tar beslutninger basert på forretningsmessige behov og hensynet til kvalitet og effektivitet.

 

 

 

IP-GROUP ANTI-KORRUPSJON

IP-GROUP ANTI-KORRUPSJON

 

 

IP-Group AS anser enhver form for korrupsjon som helt uakseptabel og forplikter seg til å opptre med åpenhet og integritet.

Korrupsjon defineres som tilbud eller mottak av urettmessige fordeler på grunnlag av ens stilling, verv eller oppdrag, enten det er i form av penger, gaver eller tjenester, med det formål å oppnå en utilbørlig fordel for seg selv eller ens organisasjon.

Våre ansatte skal være særlig forsiktige når det gjelder gaver og invitasjoner fra eller til kunder, partnere og leverandører, spesielt hvis de går utover det som anses som normal oppmerksomhet. Hvis det oppstår tvil om hvorvidt en gave eller invitasjon er innenfor akseptable retningslinjer, oppfordres de ansatte til å rådføre seg med sin leder for veiledning

 

 

 

FORVALTNING AV EIENDELER

FORVALTNING AV EIENDELER

 

 

Ansattes tilgang til IP-Group AS eiendeler er avgjørende for utførelsen av arbeidsoppgaver. Dette inkluderer utstyr, programvare, systemer, informasjon og lignende som er i selskapets eie. Det forventes at slike ressurser brukes og oppbevares med ansvarlighet og i henhold til gjeldende retningslinjer. Dette prinsippet gjelder også for eiendeler som tilhører våre kunder. IP-Group AS aksepterer ikke noe form for misbruk av selskapets eller kunders eiendeler.

Vi forventer at ansatte bruker datautstyr og annen elektronisk kommunikasjon på en passende måte. Dette innebærer å avstå fra ulovlige aktiviteter og oppførsel som kan oppfattes som diskriminerende, støtende eller trakasserende.

 

 

 

MISBRUK AV RUSMIDLER

MISBRUK AV RUSMIDLER

 

 

For å opprettholde et helsefremmende arbeidsmiljø, både i våre egne fasiliteter, hos kundene våre, og under forretningsreiser, forventer IP-Group AS at alle ansatte tar ansvar for å sikre at deres arbeidsytelse ikke påvirkes negativt av bruk av alkohol eller andre rusmidler. Vi oppmuntrer til at alle ansatte forblir i stand til å yte sitt beste.

I anledning sosiale arrangementer som organiseres av IP-Group AS, våre kunder eller samarbeidspartnere, kan det forekomme servering av alkohol. Likevel er det strengt forbudt å vise aggressiv eller upassende oppførsel som en konsekvens av alkoholpåvirkning eller bruk av andre rusmidler. Vi forventer at alle ansatte opptrer profesjonelt og i tråd med våre retningslinjer for at slike sammenkomster skal være hyggelige og respektfulle.

 

 

VINNER DU, VINNER VI. VANSKELIGERE ENN DETTE ER DET IKKE. 

Vinner du, vinner vi

 

 

Vi forsøkte virkelig å tenke på ALT når vi utviklet Worldstar-vinneren Miljøpallen. Og vi ville at alle skulle føle seg som vinnere. Du, vi og miljøet rundt oss.


Så, i tillegg til at de tre pallestørrelsene, basert på EUR-størrelsen 1200x800 mm, er kompatible med hverandre som Legoklosser, er det store besparelser å hente. På flere plan. Kort sagt snakker vi om 40% færre returtransporter, 40% redusert lagerplass, 40% redusert vekt, 40% redusert karbonutslipp og 100% resirkulering og gjenbruk.

 

Vil du vite mer, les om vår prisbelønte Miljøpall.

For de av dere som ønsker å se eksempler på hvor Miljøpallen er brukt, kan du sjekke ut våre løsninger med Pågen og Clas Ohlson.

 

Logo_Miljoplall_cmyk.png

Pressrelease

 

 

PRODUKTSUKSESS PÅ EKSPORT TIL DANMARK!

IP-Group anerkjente produkter Miljøpall og Miljøpack er nå på eksport til Danmark.

Les mer om denne nyheten

IP-Group på pallen i Nordsjøen

 

 

IP-GROUP PÅ PALLEN I NORDSJØEN MED ARCHER OG RIG SUPPLY!

IP-Group legger til rette for bærekraftig utvikling med ny lastebærer i Nordsjøen.

Les mer om denne nyheten

Svenska Retursystem lanserer ny halvpall

 

 

SVENSKA RETURSYSTEM LANSERER NY HALVPALL!

Den nye halvpallen er utviklet sammen med IPG, Intelligent Packaging Group i Halmstad. 

Les mer om denne nyheten

Pressrelease Miljøpallpool

 

 

ENDELIG! EN MILJØPALLPOOL!

Fellesnevneren er viktigheten av å ta kontroll over sin logistikk og sine kostnader.

Les mer om denne nyheten

Pressrelease Clas Ohlson

 

 

FØRST UTE I DETALJHANDELEN!

Clas Ohlson velger Miljøpallen.

Les mer om denne nyheten

Klimatsmart annons

 

 

KAN EN LASTEPALL FORANDRE VERDEN?

Bare om den er prisbelønt og klimasmart.

Les mer om denne nyheten